RODO Plastra Miodu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

RODO Plastra Miodu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przyjmując do wiadomości niniejszą informację, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych celem realizacji usług przed podmiot niżej wskazany, będący administratorem moich danych osobowych.

Wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o wykorzystywaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz Aleksandry Lutoborskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Plaster Miodu Aleksandra Lutoborska wspólnik spółki cywilnej, Marii Turek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Maria Turek, Plaster Miodu, Adama Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Plaster Miodu Adam Lis działających wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą: PLASTER MIODU. ALEKSANDRA LUTOBORSKA, MARIA TUREK, ADAM LIS SPÓŁKA CYWILNA, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich nr 12/16, lok. 16, 00-645 Warszawa, NIP 7010888261, REGON 381610648.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Lutoborska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Plaster Miodu Aleksandra Lutoborska wspólnik spółki cywilnej, Maria Turek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Turek, Plaster Miodu, Adam Lis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Plaster Miodu Adam Lis działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą: PLASTER MIODU. ALEKSANDRA LUTOBORSKA, MARIA TUREK, ADAM LIS SPÓŁKA CYWILNA (dalej również jako: „Plaster Miodu s.c.” lub „Administrator”), ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich nr 12/16, lok. 16, 00-645 Warszawa, adres email: osrodek@plastermiodu.waw.pl, telefon: +48 576 566 984.

Inspektor

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: osrodek@plastermiodu.waw.pl lub telefonicznie pod numerem: 576 566 984.

Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 1. W przypadku kiedy dana osoba zgłosiła się do Administratora w celu skorzystania z usług świadczonych przez Plaster Miodu s.c. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
  w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. W przypadku kiedy dana osoba chcąc skorzystać z usług Plaster Miodu s.c. w zakresie pomocy psychologicznej lub psychoterapii, wyraziła pisemną zgodę na podjęcie działań w tym zakresie Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1
  lit. a) RODO.
 3. W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane w ramach Plaster Miodu s.c. usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 4. W celu wykonania zawartej z umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. W następujących uzasadnionych celach Administratora:
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i usługobiorców korzystających z usług Plaster Miodu s.c. oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
 • w celu sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych
  z przedmiotem działalności Administratora;
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
bez ich podania Plaster Miodu s.c. nie będzie mógł świadczyć na rzecz odbiorcy usług.

 1. W celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, informacji
  o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez Plaster Miodu s.c. oraz literatury specjalistycznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6
  ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Odbiorcy

Dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Plaster Miodu s.c.;
 2. osobom upoważnionym przez osobę udostępniającą dane w związku z realizacją jej praw;
 3. dostawcom usług zapewniającym Plaster Miodu s.c. odpowiednie rozwiązania techniczne
  oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (np. dostawcy usług informatycznych, personel Plaster Miodu s.c.);
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń;
 5. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. w przypadku, gdy dane stanowią dokumentację medyczną – okres przechowywania zgodnie
  z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie. Po upływie okresów wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 3. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę przekazującą dane sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych
  w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu.
 5. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody.

Prawa.

Zakres przysługujących praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. Zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 2. We wskazanych w RODO przypadkach obowiązuje również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie
   z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo
  przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 6. Niezależnie od podstawy przetwarzania danych przysługuje także prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z działalnością Plaster Miodu s.c.
i nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda, której udzielam na przetwarzanie danych jest dobrowolna i swobodna.